Trustpilot
 

Politika e Dyqanit

Sepse Ne Kujdesemi

Në unionfighting, ne duam t'u japim klientëve tanë përvojën më të këndshme të blerjeve, atë që do t'i bëjë ata të kthehen përsëri në dyqanin tonë herë pas here. Kjo është arsyeja pse ne besojmë se politikat tona të dyqaneve duhet të jenë të drejta, të qarta dhe transparente. Më poshtë do të gjeni një listë të të gjitha politikave tona. Nëse nuk mund të gjeni informacionin që kërkoni - ju lutemi mos hezitoni të na kontaktoni sot!

Privatësia në luftimet e sindikatave

Na besoni me informacionin tuaj

Faleminderit që zgjodhët të jeni pjesë e komunitetit tonë në luftimin e sindikatave, duke bërë biznes si luftime sindikale ("lufta me sindikatat", "ne", "ne", "e jona"). Ne jemi të përkushtuar për të mbrojtur informacionin tuaj personal dhe të drejtën tuaj për privatësi. Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim në lidhje me këtë njoftim të privatësisë, ose praktikat tona në lidhje me informacionin tuaj personal, ju lutemi na kontaktoni në  contact@thegymgeek.co.uk .


Kur vizitoni faqen tonë të internetit  http://www.unionfighting.co.uk ("Uebfaqja"), përdorni aplikacionin tonë celular, sipas rastit ("Aplikacioni") dhe në përgjithësi, përdorni ndonjë nga shërbimet tona ("Shërbimet", të cilat përfshini Uebfaqen dhe Aplikacionin), ne vlerësojmë që po na besoni informacionin tuaj personal. Ne e marrim privatësinë tuaj shumë seriozisht. Në këtë njoftim për privatësinë, ne kërkojmë t'ju shpjegojmë në mënyrën më të qartë të mundshme se çfarë informacioni mbledhim, si e përdorim atë dhe cilat të drejta keni në lidhje me të. Shpresojmë që të merrni pak kohë për ta lexuar me kujdes, pasi është e rëndësishme. Nëse ka ndonjë kusht në këtë njoftim të privatësisë me të cilin nuk jeni dakord, ju lutemi ndërprisni përdorimin e Shërbimeve tona menjëherë.


Ky njoftim i privatësisë zbatohet për të gjitha informacionet e mbledhura përmes Shërbimeve tona (të cilat, siç përshkruhen më sipër, përfshijnë Uebfaqen dhe Aplikacionin tonë), si dhe çdo shërbim, shitje, marketing ose ngjarje të lidhura.


Ju lutemi lexoni me kujdes këtë njoftim për privatësinë pasi do t'ju ndihmojë të kuptoni se çfarë bëjmë me informacionin që mbledhim.


PABRMBAJTJA


1. ÇFAR IN INFORMACIONE MBAJTM?

2. SI P USRDORIM INFORMACIONIN TUAJ?

3. A do të ndahen informacionet tuaja me këdo?

4. A INFORMACIONI JUAJ T TRANSFERUAR NDTERRKOMBTAR?

5. SA KOH MBAJM INFORMACIONIN TUAJ?

6. SI MBAJM INFORMACIONIN TUAJ T SA SIGURT?

7. CILAT JAN T DREJTAT TUAJA T PR PRIVATSIS?

8. KONTROLLET P FORR TIPARET E MOS-MONDIKIMIT

10. A BAKJM U PPRDITSIM N TO KIST NOT NJOFTIM?

11. SI MUND T CON KONTAKTONI N US K THTIS K NOTT NJOFTIM?

12. SI MUND T R RISHIKONI, P URDITSIMI DHE FSHIJT T DHNAT QE Mbledhim NGA JU?


1. ÇFAR IN INFORMACIONE MBAJTM?


2. SI P USRDORIM INFORMACIONIN TUAJ?


Shkurtimisht: Ne përpunojmë informacionin tuaj për qëllime të bazuara në interesa të ligjshëm biznesi, përmbushje të kontratës sonë me ju, pajtueshmëri me detyrimet tona ligjore dhe/ose pëlqimin tuaj.


Ne përdorim informacionin personal të mbledhur përmes Shërbimeve tona për një sërë qëllimesh biznesi të përshkruara më poshtë. Ne i përpunojmë informacionet tuaja personale për këto qëllime duke u mbështetur në interesat tona legjitime të biznesit, në mënyrë që të lidhim ose të kryejmë një kontratë me ju, me pëlqimin tuaj, dhe/ose në përputhje me detyrimet tona ligjore. Ne tregojmë bazat specifike të përpunimit në të cilat mbështetemi pranë secilit qëllim të listuar më poshtë.


Ne përdorim informacionin që mbledhim ose marrim:

  • Për t'ju dërguar komunikime marketingu dhe promovuese. Ne dhe/ose partnerët tanë të marketingut të palëve të treta mund të përdorim informacionin personal që na dërgoni për qëllimet tona të marketingut, nëse kjo është në përputhje me preferencat tuaja të marketingut. Për shembull, kur shprehim një interes për të marrë informacion në lidhje me ne ose Shërbimet tona, duke u regjistruar në marketing ose duke na kontaktuar ndryshe, ne do të mbledhim informacione personale nga ju. Ju mund të hiqni dorë nga emailet tona të marketingut në çdo kohë (shikoni " ÇFAR JAN R TIGH DREJTAT TUAJA T PR PRIVATSIS " më poshtë).

  • Jepni reklama të synuara për ju. Ne mund të përdorim informacionin tuaj për të zhvilluar dhe shfaqur përmbajtje dhe reklama të personalizuara (dhe për të punuar me palë të treta që e bëjnë këtë) të përshtatura për interesat dhe/ose vendndodhjen tuaj dhe për të matur efektivitetin e tij.


3. A do të ndahen informacionet tuaja me këdo?


Shkurtimisht: Ne ndajmë informacione vetëm me pëlqimin tuaj, për të respektuar ligjet, për t'ju ofruar shërbime, për të mbrojtur të drejtat tuaja ose për të përmbushur detyrimet e biznesit.


Ne mund të përpunojmë ose ndajmë të dhënat tuaja që i kemi në bazë të bazës ligjore të mëposhtme:

  • Pëlqimi: Ne mund t'i përpunojmë të dhënat tuaja nëse na keni dhënë pëlqimin specifik për të përdorur informacionin tuaj personal për një qëllim specifik.

  • Interesat e ligjshëm: Ne mund t'i përpunojmë të dhënat tuaja kur është e nevojshme në mënyrë të arsyeshme për të arritur interesat tona legjitime të biznesit.

  • Kryerja e një Kontrate: Aty ku kemi lidhur një kontratë me ju, ne mund të përpunojmë informacionin tuaj personal për të përmbushur kushtet e kontratës sonë.

  • Detyrimet Ligjore: Ne mund të zbulojmë informacionin tuaj aty ku na kërkohet ligjërisht ta bëjmë këtë në mënyrë që të pajtohemi me ligjin në fuqi, kërkesat qeveritare, një proces gjyqësor, urdhër gjykate ose proces ligjor, të tilla si në përgjigje të një urdhri gjykate ose një thirrjeje ( përfshirë në përgjigje të autoriteteve publike për të përmbushur kërkesat e sigurisë kombëtare ose të zbatimit të ligjit).

  • Interesat Vital: Ne mund të zbulojmë informacionin tuaj aty ku besojmë se është e nevojshme për të hetuar, parandaluar ose ndërmarrë veprime në lidhje me shkeljet e mundshme të politikave tona, mashtrimet e dyshuara, situatat që përfshijnë kërcënime të mundshme për sigurinë e çdo personi dhe aktivitete të paligjshme, ose si dëshmi në proces gjyqësor në të cilin jemi përfshirë.

Më konkretisht, mund të na duhet të përpunojmë të dhënat tuaja ose të ndajmë informacionin tuaj personal në situatat e mëposhtme:

  • Transferet e Biznesit. Ne mund të ndajmë ose transferojmë informacionin tuaj në lidhje me, ose gjatë negociatave, për çdo bashkim, shitje të aseteve të kompanisë, financim ose blerje të të gjithë ose një pjese të biznesit tonë në një kompani tjetër.


4. A INFORMACIONI JUAJ T TRANSFERUAR NDTERRKOMBTAR?


Shkurtimisht: Ne mund të transferojmë, ruajmë dhe përpunojmë informacionin tuaj në vende të tjera nga tuajat.


Serverët tanë janë të vendosur. Nëse jeni duke hyrë në Shërbimet tona nga jashtë, ju lutemi kini parasysh që informacioni juaj mund të transferohet, ruhet dhe përpunohet nga ne në objektet tona dhe nga ato palë të treta me të cilat ne mund të ndajmë informacionin tuaj personal (shiko " A do të ndahen informacionet tuaja me këdo? " Më lart), në dhe vende të tjera.


Nëse jeni rezident në Zonën Ekonomike Evropiane, atëherë këto vende mund të mos kenë domosdoshmërisht ligje për mbrojtjen e të dhënave ose ligje të tjera të ngjashme aq gjithëpërfshirëse sa ato në vendin tuaj. Sidoqoftë, ne do të marrim të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur informacionin tuaj personal në përputhje me këtë njoftim të privatësisë dhe ligjin në fuqi.


5. SA KOH MBAJM INFORMACIONIN TUAJ?


Shkurtimisht: Ne i mbajmë informacionet tuaja për aq kohë sa është e nevojshme për të përmbushur qëllimet e përshkruara në këtë njoftim të privatësisë, përveç nëse kërkohet ndryshe me ligj.


Ne do t'i mbajmë informacionet tuaja personale për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimet e përcaktuara në këtë njoftim të privatësisë, përveç nëse kërkohet ose lejohet me ligj një periudhë më e gjatë mbajtjeje (siç janë taksat, kontabiliteti ose kërkesat e tjera ligjore). Asnjë qëllim në këtë njoftim nuk do të kërkojë që ne të mbajmë informacionin tuaj personal për më gjatë se periudha kohore në të cilën përdoruesit kanë një llogari me ne.


Kur ne nuk kemi nevojë për biznes të ligjshëm të vazhdueshëm për të përpunuar informacionin tuaj personal, ne ose do t'i fshijmë ose anonimizojmë këto informacione, ose, nëse kjo nuk është e mundur (për shembull, sepse informacioni juaj personal është ruajtur në arkiva rezervë), atëherë ne do të ruani informacionin tuaj personal dhe izolojeni atë nga çdo përpunim i mëtejshëm derisa fshirja të jetë e mundur.


6. SI MBAJM INFORMACIONIN TUAJ T SA SIGURT?


Shkurtimisht: Ne synojmë të mbrojmë informacionin tuaj personal përmes një sistemi të masave të sigurisë organizative dhe teknike.


Ne kemi zbatuar masat e duhura të sigurisë teknike dhe organizative të krijuara për të mbrojtur sigurinë e çdo informacioni personal që përpunojmë. Sidoqoftë, pavarësisht garancive dhe përpjekjeve tona për të siguruar informacionin tuaj, asnjë transmetim elektronik në internet ose teknologji të ruajtjes së informacionit nuk mund të garantohet të jetë 100% e sigurt, kështu që ne nuk mund të premtojmë ose garantojmë që hakerat, kriminelët në internet ose palët e tjera të paautorizuara të treta nuk do të jenë të aftë për të mposhtur sigurinë tonë dhe për të mbledhur, aksesuar, vjedhur ose modifikuar informacionin tuaj në mënyrë jo të duhur. Edhe pse ne do të bëjmë çmos për të mbrojtur informacionin tuaj personal, transmetimi i informacionit personal drejt dhe nga Shërbimet tona është në rrezikun tuaj. Ju duhet të përdorni shërbimet vetëm brenda një mjedisi të sigurt.


7. CILAT JAN T DREJTAT TUAJA T PR PRIVATSIS?


Shkurtimisht: Ju mund të rishikoni, ndryshoni ose përfundoni llogarinë tuaj në çdo kohë.

Nëse jeni banor në Zonën Ekonomike Evropiane dhe besoni se ne po përpunojmë në mënyrë të paligjshme informacionin tuaj personal, ju gjithashtu keni të drejtë të ankoheni pranë autoritetit tuaj mbikëqyrës të mbrojtjes së të dhënave lokale. Këtu mund të gjeni detajet e kontaktit të tyre:  http: //ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies ...  style = "lartësia e vijës: 1.5;" rel = "lartësia e vijës: 1.5;" rel = "lartësia e vijës: 1.5;" rel = "lartësia e vijës: 1.5;" rel = "line-height: 1.5;">

Nëse jeni banor në Zvicër, detajet e kontaktit për autoritetet e mbrojtjes së të dhënave janë në dispozicion këtu:  https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html <... class = "block-component">


Nëse keni pyetje ose komente në lidhje me të drejtat tuaja të privatësisë, mund të na dërgoni email në  contact@thegymgeek.co.uk .


Informacioni i llogarisë


Nëse dëshironi që në çdo kohë të rishikoni ose ndryshoni informacionin në llogarinë tuaj ose të përfundoni llogarinë tuaj, mund të:

  • Hyni në cilësimet e llogarisë tuaj dhe azhurnoni llogarinë tuaj të përdoruesit.

Me kërkesën tuaj për të përfunduar llogarinë tuaj, ne do të çaktivizojmë ose fshijmë llogarinë tuaj dhe informacionin nga bazat tona të të dhënave aktive. Sidoqoftë, ne mund të mbajmë disa informacione në dosjet tona për të parandaluar mashtrimin, zgjidhjen e problemeve, për të ndihmuar me çdo hetim, për të zbatuar Kushtet tona të Përdorimit dhe/ose për të respektuar kërkesat ligjore të zbatueshme.


Zgjedhja e marketingut me email: Ju mund të çabonoheni nga lista jonë e postës elektronike të marketingut në çdo kohë duke klikuar në lidhjen e çabonimit në emailet që ne dërgojmë ose duke na kontaktuar duke përdorur detajet e dhëna më poshtë. Më pas do të hiqeni nga lista e-mail e marketingut-megjithatë, ne ende mund të komunikojmë me ju, për shembull për t’ju dërguar email të lidhur me shërbimin që janë të nevojshëm për administrimin dhe përdorimin e llogarisë tuaj, për t’iu përgjigjur kërkesave të shërbimit, ose për të tjera për qëllime jo marketingu. Për të hequr dorë ndryshe, mund të:

  • Na kontaktoni duke përdorur informacionin e kontaktit të dhënë.


8. KONTROLLET P FORR TIPARET E MOS-MONDIKIMIT


Shumica e shfletuesve të internetit dhe disa sisteme operative të lëvizshme dhe aplikacione celulare përfshijnë një veçori ose cilësim Do-Not-Track ("DNT") që mund të aktivizoni për të sinjalizuar preferencën tuaj të privatësisë për të mos monitoruar dhe mbledhur të dhëna në lidhje me aktivitetet tuaja të shfletimit në internet. Në këtë fazë asnjë standard teknologjik uniform për njohjen dhe zbatimin e sinjaleve DNT nuk është finalizuar. Si i tillë, ne aktualisht nuk i përgjigjemi sinjaleve të shfletuesit DNT ose ndonjë mekanizmi tjetër që komunikon automatikisht zgjedhjen tuaj për të mos u gjurmuar në internet. Nëse miratohet një standard për gjurmimin në internet që duhet të ndjekim në të ardhmen, ne do t'ju informojmë për atë praktikë në një version të rishikuar të këtij njoftimi për privatësinë.


9. A KAN R T R DREJTAT E SPECIFIKA T PR PRIVATSIS R Banorët e CALIFORNIA?


Shkurtimisht: Po, nëse jeni banor i Kalifornisë, ju jepen të drejta specifike në lidhje me qasjen në informacionin tuaj personal.


Kodi Civil i Kalifornisë Seksioni 1798.83, i njohur gjithashtu si ligji "Shine The Light", lejon përdoruesit tanë që janë banorë të Kalifornisë të kërkojnë dhe të marrin nga ne, një herë në vit dhe pa pagesë, informacion në lidhje me kategoritë e informacionit personal (nëse ka) zbuluar palëve të treta për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë dhe emrat dhe adresat e të gjitha palëve të treta me të cilat kemi ndarë informacionet personale në vitin kalendarik menjëherë paraardhës. Nëse jeni banor i Kalifornisë dhe dëshironi të bëni një kërkesë të tillë, ju lutemi na paraqisni kërkesën tuaj me shkrim duke përdorur informacionin e kontaktit të dhënë më poshtë.


Nëse jeni nën 18 vjeç, banoni në Kaliforni dhe keni një llogari të regjistruar në një Shërbim, keni të drejtë të kërkoni heqjen e të dhënave të padëshiruara që publikoni publikisht në Shërbime. Për të kërkuar heqjen e të dhënave të tilla, ju lutemi na kontaktoni duke përdorur informacionin e kontaktit të dhënë më poshtë dhe përfshini adresën e emailit të lidhur me llogarinë tuaj dhe një deklaratë që banoni në Kaliforni. Ne do të sigurohemi që të dhënat të mos shfaqen publikisht në Shërbimet, por ju lutemi kini parasysh se të dhënat mund të mos hiqen plotësisht ose tërësisht nga të gjitha sistemet tona (p.sh. rezervimet, etj.).


10. A BAKJM U PPRDITSIM N TO KIST NOT NJOFTIM?


Shkurtimisht: Po, ne do ta përditësojmë këtë njoftim sipas nevojës për të qëndruar në përputhje me ligjet përkatëse.


Ne mund ta përditësojmë herë pas here këtë njoftim për privatësinë. Versioni i azhurnuar do të tregohet me një datë të azhurnuar "Rishikuar" dhe versioni i përditësuar do të jetë efektiv sapo të jetë i arritshëm. Nëse bëjmë ndryshime materiale në këtë njoftim të privatësisë, mund t'ju njoftojmë ose duke postuar në mënyrë të dukshme një njoftim për ndryshime të tilla ose duke ju dërguar drejtpërdrejt një njoftim. Ne ju inkurajojmë që ta rishikoni shpesh këtë njoftim të privatësisë për t'u informuar se si po i mbrojmë informacionet tuaja.


11. SI MUND T CON KONTAKTONI N US K THTIS K NOTT NJOFTIM?


Nëse keni pyetje ose komente në lidhje me këtë njoftim, mund të na dërgoni me email në  contact@thegymgeek.co.uk  ose me postë në:


Lufta e bashkimit  

11 Magnolia Mbylle

SS8 0GD

__________

__________


12. SI MUND T R RISHIKONI, P URDARSUAR, APO FSHIJ T DHATNAT QE KOMBLOJM F NGA JU?


Bazuar në ligjet në fuqi të vendit tuaj, ju mund të keni të drejtë të kërkoni qasje në informacionin personal që ne mbledhim nga ju, ta ndryshoni atë informacion ose ta fshini atë në disa rrethana. Për të kërkuar rishikimin, përditësimin ose fshirjen e informacionit tuaj personal, ju lutemi paraqisni një formular kërkese duke klikuar  ketu Ne do t'i përgjigjemi kërkesës suaj brenda 30 ditëve.

Kontaktoni
Man Scanning a Product

Politika e Transportit

Si punon

Politika e Transportit
Faleminderit për vizitën dhe blerjet në luftimet e UNION Në vijim janë kushtet dhe kushtet që përbëjnë Politikën tonë të Transportit.
Politika e Transportit Vendor
Koha e përpunimit të dërgesës
Të gjitha porositë përpunohen brenda 2-3 ditëve të punës. Porositë nuk dërgohen ose dorëzohen gjatë fundjavave ose festave.
Nëse po përjetojmë një vëllim të madh të porosive, dërgesat mund të vonohen për disa ditë. Ju lutemi lejoni ditë shtesë në transport për dorëzim. Nëse do të ketë një vonesë të konsiderueshme në dërgimin e porosisë tuaj, ne do t'ju kontaktojmë me email ose telefon.
Tarifat e transportit dhe vlerësimet e dorëzimit
Tarifat e transportit për porosinë tuaj do të llogariten dhe shfaqen në arkë.
Vonesat e dorëzimit mund të ndodhin herë pas here.
UNION lufton anijet në adresat në të gjithë botën.
Ne ofrojmë Dorëzim Falas në Mbretërinë e Bashkuar për të gjitha porositë (vetëm në kontinent)
POSTKODE JASHT MBRETSIS UK S UK MB
Të gjithë kodet postar më poshtë mund të kenë tarifa shtesë ose vonesa të vogla në porosi.
• Irlanda e Veriut (BT)
• Malësitë Skoceze (AB, IV, DD, KW, KA, EH, ML, PA)
• Ishujt e Kanalit (JE, GY)
• Ishujt Shetland (HS, ZE)
• Isle of Man (IM)
• Isle of White (PO)
Konfirmimi i dërgesës & Ndjekja e porosisë
Ju do të merrni një email të Konfirmimit të Dërgesës pasi porosia juaj të jetë dërguar që përmban numrin tuaj të gjurmimit (nëse ka) Numri i gjurmimit do të jetë aktiv brenda 24 orëve.
Dëmet
Luftimi i UNION nuk është përgjegjës për produktet e dëmtuara ose të humbura gjatë transportit. Nëse e keni marrë porosinë tuaj të dëmtuar, ju lutemi kontaktoni transportuesin e dërgesës për të paraqitur një kërkesë.
Ju lutemi ruani të gjitha materialet e paketimit dhe mallrat e dëmtuara para se të paraqisni një kërkesë.
Politika Ndërkombëtare e Transportit
Ne ofrojmë transport në të gjithë botën, kostot do të llogariten në arkë.
Nëse porositni nga ne jashtë Mbretërisë së Bashkuar, mund të ketë tarifa importi dhe taksa për të paguar për të marrë parcelën tuaj. Këto tarifa zakonisht vendosen kur porosia arrin adresën e dorëzimit dhe ju do të jeni përgjegjës për pagesën e tyre.
Ne nuk kemi kontroll mbi këto tarifa dhe nuk mund të parashikojmë shumën e tyre. Për informacione të mëtejshme ju lutemi kontaktoni zyrën tuaj doganore lokale para se të bëni porosinë tuaj.

Mëso më shumë
Beverage Mug and a Laptop

Kthimet dhe Rimbursimet

Si punon

Ju mund të anuloni dhe të ktheni një porosi në internet brenda 14 ditëve nga marrja për çfarëdo arsye. - Kostoja e postës duhet të paguhet për klientin tim.
Artikulli duhet të na kthehet me të gjitha etiketat dhe paketimet në takt dhe në gjendje perfekte.
Për artikujt që vijnë me defekt, ju merrni 30 ditë për ta kthyer artikullin për një rimbursim të plotë.
Për çdo pyetje ju lutemi mos hezitoni të na kontaktoni.